Prolens.sk » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

platné od 1.1.2012

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.prolens.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodavateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právným poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito ochodnými podmienkami sa riadi:

  • fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.,
  • právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

 

Predávajúci

Internetový obchod Prolens.sk je prevádzkovaný firmou eLens s.r.o., IČ: 24193275, DIČ: SK4020348431, sídlo: Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8, obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe - oddiel C, vložka 187375, odpovedný vedúci: Tomáš Galan. 

Kontakty:
email: info@prolens.sk
telefón: +421 220 510 428.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianského zákonníku, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci

Dodávateľ / predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotebiteľ / kupujúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom jako podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

2. Objednanie

Kúpna zmluva, ktorej prostredníctvom je realizovaný predaj tovaru, je uzatvorená, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim (momentom doručenia záväzného súhlasu predávajuceho s objednávkou kupujúceho). Ak je kupujúci spotrebiteľ, umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovaru, popr. službu za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohoto okamžiku vzniká medzi zmluvnými stranami vzájomné práva a povinnosti. K potvrdeniu objednávky dochádza telefonicky alebo elektronicky do niekoľkých minút po odoslaní objednávkového formulára. Daňový doklad obdržite vždy s tovarom.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Zmluva je uzatvárana v slovenskom jazyku. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú jasné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.prolens.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

3. Stornovanie objednávky

Odoslanú a potvrdenú objednávku je možné stornovať telefonicky a elektronickou poštou (prosíme uveďte číslo Vašej objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

4. Podmienky dodania

Osobný odber - Zákazník má možnosť vyzvidnuť objednaný tovar osobne cez Uloženku v Bratislave na adrese Černyševského 10, Bratislava, otváracia doba: Po - Pia: 11:00 - 19:00, So 9:00 - 17:00 h.

Zaslanie Slovenskou poštou - Skladový tovar je odoslaný v deň objednania, pokiaľ je objednávka prijatá cez pracovné dni do 15 hodín.

Neskladový tovar je zvyčajne expedovaný medzi 2. a 6. pracovným dňom odo dňa objednania. Keď nebude Vaš tovar expedovaný ani do tejto lehoty, budeme Vás kontaktovať a informovať o stave objednávky najneskôr 7. pracovný deň. Dodacia lehota je 9 pracovných dní.

Dobu dodanie môžete overiť na stránke doprava.
V prípade, že bude ukončená výroba neskladového tovaru, budeme Vás informovať najneskôr 7. pracovný deň od objednania.

5. Ceny

Ako cena pri uzavretí kupnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v dobe podania záväznej objednávky kupujúceho. Táto cena bude uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo oznámená objednávateľovi telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je vždy konečná, vrátane príslušnej sadzby DPH. Spotrebiteľ má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť so skutečnosťou, počas akej doby zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Ceny za dopravu môžete overiť na stránke doprava. Balné neúčtujeme. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach www.prolens.sk.

Platebné podmienky - Platiť môžete osobne v hotovosti, dobierkou, kartou online a bankovým prevodom u odosielaných zásielok. V prípade platby bankovým prevodom alebo online platby je tovar odoslaný až po pripísaní čiastky na náš účet alebo po prijatí elektronického potvrdenia o prevedení transakcie. E-mail alebo pdf súbor potvrdzujúci prevedenie transakcie od Vašej banky preposielajte na info@prolens.sk a do predmetu e-mailu uvádzajte číslo svojej objednávky. Číslo bankového účtu pre platby prevodom je 2800204123/8330, IBAN: SK8283300000002800204123, BIC: FIOBCZPPXXX.

6. Reklamácie a záručné podmienky

Záručná doba, ktorá je u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi doba k použitiu veci (expirácia), skončí záručna doba uplynutím tejto doby. Bežne dodávame kontaktné šošovky s datom expirácie jeden a pol roka. Pokiaľ sa chcete informovať o expiračných údajoch Vámi objednaných šošoviek, rádi Vám ich oznámime na uvedených telefónnych číslach. Záručna doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstranenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnúj súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vadu neodstrániteľnu brániacu riadnému užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kupnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pro väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitiu.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kupnej ceny alebo odstúpenie od kupnej zmluvy.

O reklamácii nás, prosím, bezodkladne informujte (prostredníctvom reklamačného formulára, písomne, alebo telefonicky) ešte pred odoslaním reklamovaného tovaru. Váš nárok posúdime a individuálne vyriešime. Následne Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kontakt pre uplatňovanie reklamácií:
eLens s.r.o. - Prolens.sk
Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8
Tel.: +421 220 510 428
e-mail: info@prolens.sk 

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení reklamacie sú hradené dodávateľom. Daňový doklad, ktorý dostanete s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

7. Odstúpenie od zmluvy

Každá fyzická osoba má zo zákona právo do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúcí k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade tohoto rozhodnutia nás o tom, prosíme, písomne alebo telefonicky informujte a dodržte nasledujúce:

  • vrátený tovar musí byť kompletný
  • tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu apod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, u ktorého nie je možné předpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov ešte použiť, nie je možné takýto tovar dodávateľovi vrátiť
  • doložte prosím nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky
  • uveďte svoje číslo bankového účtu

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu, pri kúpe tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho spotrebiteľa, ako aj pri kúpe tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

Po obdržaní Vášho listu Vás budeme kontaktovať a snažiť sa splniť Vaše požiadavky. Nad rámec zákonného nároku na vrátenie tovaru po 7 dňoch naša společnosť akceptuje vrátenie tovaru aj po dlhšej lehote - až do 1 roka. Táto služba je poskytovaná po individuálnej dohode a týká sa len nepoškodených krabičiek s kontaktnými šošovkami v bežných dioptriách. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo inej dohody Vám budú peniaze vrátené na Váš účet do 5 pracovných dní.

Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru nesie zákazník.

8. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, že kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak, rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu.

Pri predaji tovaru zhromažďuje spoločnosť eLens s.r.o. a prevádzkovateľ e-shopu www.prolens.sk, iba kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresy, telefónne čísla a emailové adresy, za účelom odoslania tovaru, komunikácie so zákazníkmi, štátnou správou a dopravcami. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k výše uvedenému účelu. Tieto údaje nie sú poskytované ďalším tretím stranám. O zmenu osobných údajov, alebo ich vymazanie možno požiadať telefonicky alebo emailom.

Kontaktné šošovky
Značky šošoviek
Výrobcovia
Príslušenstvo
Kontakt
Email: info@prolens.sk
Telefón: +421 220 510 428

Kontakty
Výdajné miesto
Adresa:
Lenardova 1260
85101 Bratislava
mapa

Otváracia doba:
Po - Pia: 11:00 - 19:00 h.
Pripomeňte mi objednávku šošoviek dňa: na e-mail: